Regionaal Risicoprofiel


Het risicobeeld van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is complex, divers en dynamisch. Daardoor moet ze adequaat kunnen inspringen op veel soorten veiligheidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan ordeverstoringen, overstromingen en treinongevallen. Daarnaast vormen onder andere ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen een voortdurende bedreiging van de continuïteit van de samenleving. Al deze specifieke risico’s vragen om gericht beleid.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. Het primaire doel van deze wet is de verbetering en versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Artikel 15 van de Wvr verplicht alle veiligheidsregio’s een regionaal risicoprofiel eens in de vier jaar op te stellen.

Doel van dit regionaal risicoprofiel is het (strategisch) beleid van de veiligheidsregio in samenhang te brengen met de daadwerkelijk aanwezige risico’s. Daarmee vormt het regionaal risicoprofiel de basis van het beleids- en crisisplan van de VRR. Het risico verdwijnt daar overigens niet mee. De VRR kan met behulp van specifiek beleid het risico wel beter beheersen.

Download het regionaal risicoprofiel.