Zoeken

Regionaal crisisplan


Het regionaal crisisplan is een plan waarin de aanpak van crisisbeheersing in de regio wordt vastgelegd voor alle partners uit het veiligheidswerkveld. Het beschrijft de taken, bevoegdheden, werkwijze en verantwoordelijkheden en de regionale operationele organisatie.

Download het regionaal crisisplan 2020 - 2024 (PDF)

Multidisciplinair

Bij crisisbeheersing zijn veel organisaties betrokken. Het is daarom van groot belang dat er ‘eenheid van opvatting’ heerst. Het regionaal crisisplan heeft mede tot doel deze eenheid te bewerkstelligen en de rollen en taken van de verschillende betrokken organisaties op elkaar af te stemmen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de rollen en taken zoveel mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk van de betrokken organisaties.

Bij de voorbereiding op een crisis bestaan geen processen die door slechts één organisatie ter hand genomen worden. Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is dan ook nadrukkelijk gekozen voor een multidisciplinaire opzet.