Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)


Afdeling Crisisbeheersing organiseert het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de multidisciplinaire crisisfunctionarissen binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het is een streven van de afdeling Crisisbeheersing (CB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om de kwaliteit van het repressief optreden van haar crisisfunctionarissen in multidisciplinair samenwerkingverband te waarborgen. Deze waarborging wordt gerealiseerd door middel van het organiseren, registreren, evalueren en certificeren van (deelname aan) opleidingen, trainingen en oefeningen.

Leercyclus

Het opleiden, trainen en oefenen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen met elkaar een leercyclus. Het opleiden en trainen bereidt voor op het oefenen, het optreden tijdens oefeningen wordt getoetst en geëvalueerd. Uit toetsing en evaluatie volgen persoonlijke verbeterpunten, maar ook verbeterpunten aan de hand waarvan het opleiding- en oefenaanbod weer aangepast kan worden.

Onze cursussen en instructies

Basiskennis Crisisbeheersing
Basiscursus Crisiscommunicatie
Instructie Werken met LCMS
Introductie CoPI en ROT

Opleiden

De VRR-Academie is een intern opleidingsinstituut voor medewerkers van de VRR. Het instituut draagt kennis over, traint vaardigheden en maakt onder andere de medewerkers wegwijs in de cultuur en gebruiken van de VRR. Als netwerkorganisatie is de VRR echter ook haar partners graag van dienst. De VRR-Academie faciliteert daarom tevens multidisciplinaire leeractiviteiten. Niet alleen voor VRR-medewerkers, maar ook voor onder andere de collega’s van gemeenten, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Openbaar Ministerie, Politie Rotterdam-Rijnmond, Defensie en de waterbeheerders.

Kennis van crises

De VRR is een multidisciplinaire netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met haar partners in de regio. Wanneer zich een incident of crisis voordoet en er wordt een crisisteam ingezet, dan komt het er op aan professioneel inhoud te geven aan die mooie termen. Met andere woorden, dan wordt er van u als crisisfunctionaris uit één van de betrokken organisatieonder­delen verwacht dat u met alle kolommen goed en efficiënt sa­menwerkt. Er worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de samenwerking met de partners en externe partijen en de dienstver­lening dient aan te sluiten bij de verwachtingen en beleving van het publiek (de burgers). Afdeling Crisisbeheersing faciliteert en organiseert in opdracht van de VRR-Academie daarom het programma Kennis van crises.

Als platform, waar actuele informatie uitgewisseld wordt door en voor professionals uit het werkveld, ligt het initiatief niet alleen bij de VRR. Elke discipline binnen de (netwerk-)organisatie van de VRR is van harte welkom om zijn expertise, kennis en kunde aan een breder publiek te presenteren. U kunt verder altijd uw behoefte aangeven om te worden voorzien van informatie met betrekking tot een specifiek onderwerp binnen risico- of crisisbeheersing.

De VRR-Academie verzorgt jaarlijks een aantal thematische/informatieve bijeenkomsten/workshops naar aanleiding van actualiteiten en/of (nieuwe) planvorming. Daarnaast verzorgt  het instituut een aantal standaard opleidingsactiviteiten "in company". Denkt u hierbij aan de introducties voor CoPI/ROT/GBT, LCMS of een toelichting op de GRIP-procedure.

Wilt u meer informatie over de opleidingsactiviteiten van afdeling Crisisbeheersing? Neem dan contact op met het secretariaat Crisisbeheersing. (088 - 877 9907).

Werken met LCMS

LCMS is een informatiesysteem ondersteund door de VRR, dat voorziet in de behoefte van basisinformatie van alle bestrijdingsprocessen. Het gaat om informatie over de aard en omvang van het incident, de effecten, de wijze van bestrijden en de aanwezige en nog komende in te zetten bestrijdingsmiddelen. LCMS bestaat uit een “rond de klok” beschikbaar communicatienetwerk met daarop een informatiebibliotheek met speciale e-mail mogelijkheden.

De instructie Werken met LCMS is een interactieve instructie voor deelnemers die niet met het systeem bekend zijn of hun kennis willen opfrissen. Door middel van oefeningen, die u als deelnemer zelf moet uitvoeren, leert u LCMS-functionaliteiten te gebruiken.

Na elke oefening wordt er geanalyseerd en samengevat wat de resultaten van de uitgevoerde opdrachten zijn. Deze instructie wordt doorlopend aangeboden met als locatie het World Port Center (WPC). U kunt zich te allen tijde als deelnemer aanmelden. Kiest u ervoor om de instructie "in company" te laten verzorgen, dan komen wij naar u toe. U dient wel over een ruimte met voldoende pc’s en/of laptops te beschikken met een internetverbinding. Op deze wijze heeft u de mogelijkheid om meerdere deelnemers binnen uw organisatie aan de instructie deel te laten nemen op een moment wanneer u dat het beste uitkomt. Wilt u meer informatie over opleidingsactiviteiten met betrekking tot de instructie Werken met LCMS? Neem dan contact op met de heer Anton Tanesha (06 – 205 326 20).

Oefenen

De functionarissen van de veiligheidsregio en de partners in veiligheid worden regelmatig beoefend.

Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)

Iedere gemeente in de regio heeft een Gemeentelijk Beleidsteam, die bij incidenten de zorg over de inwoners van de gemeente op zich neemt. Een Beleidsteam wordt samengesteld uit gemeentelijke ambtenaren en vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten. De burgemeester is voorzitter van het Gemeentelijk Beleidsteam. Tijdens de jaarlijkse oefeningen is er vooral aandacht voor de communicatie naar de inwoners van de gemeenten, de onderlinge samenwerking en de besluitvorming binnen het Gemeentelijk Beleidsteam.

ROT

Maandelijks zijn er sessies voor het Regionaal Operationeel Team (ROT). Deze vinden alle plaats in het Regionaal Operationeel Centrum (ROC) op het WPC. De teams worden onder andere getraind op integrale beeld- en besluitvorming. In workshops worden nieuwe werkwijzen geïntroduceerd en beoefend. Met een op realiteit gebaseerd scenario wordt daarna het geleerde in de "praktijk" gebracht.

CoPI

Een Commando Plaats Incident (CoPI) is de eerst aangewezene als het gaat om de adequate bestrijding van een incident. De CoPI-bak dient dan als vergaderruimte voor het team. Mobiliteit is een vereiste, want een CoPI-team moet de bron van het incident bestrijden en zal dus "bovenop" het incident zitten. Bij de oefeningen gaat het vooral om het beoefenen van procedures en de te gebruiken scenario’s worden daarop afgestemd. Jaarlijks worden de teams meerdere malen beoefend.

BRZO-bedrijven

De VRR heeft de wettelijke verplichting om eenmaal in de drie jaar de rampbestrijdingsplannen van de bedrijven met een bijzonder risico, de zogenaamde BRZO-bedrijven, te beoefenen. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn er bijna zeventig BRZO-bedrijven.

Specifieke oefeningen

Jaarlijks vinden specifieke oefeningen plaats in relatie tot bijzondere objecten in de regio. Hierbij moet gedacht worden aan de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, het Feyenoordstadion en tunnels. Ook wordt geoefend met de Waterschappen en nutsbedrijven zoals het waterleidingsbedrijf.