Zoeken

Veilige Leefomgeving


De afdeling Veilige Leefomgeving (VLO) maakt deel uit van de directie Risico- & Crisisbeheersing. We werken aan een veilige omgeving waar inwoners en hulpverleners veilig kunnen wonen, werken, reizen, en recreëren. Om dit te realiseren werken we samen met verschillende externe partners, zoals bijvoorbeeld de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor kunnen we als veiligheidspartner met een integrale en risicogerichte blik gericht meedenken bij veiligheidsvraagstukken in de leefomgeving. Zo kunnen risico’s verkleind worden en calamiteiten worden voorkomen. Dat kun je alleen doen als je als afdeling volop in verbinding staat met de veranderingen in de maatschappij en weet welke vraagstukken er spelen. Op die manier kan fysieke veiligheid vanaf het begin van het initiatief meegenomen worden.

Als u vragen hebt over de veilige leefomgeving kunt u contact met ons opnemen via veilige.leefomgeving@vr-rr.nl

Waar kunnen we je mee helpen?

omgevingswet_vrr_1
regionaal_risicoprofiel

De afdeling VLO richt zich op een aantal onderwerpen. Hieronder worden onze specialismes beschreven:

Externe veiligheid
Met het grootste chemische cluster van het land en de verschillende transportassen die de regio kruisen vinden er veel activiteiten met gevaarlijke stoffen plaats in de regio Rotterdam-Rijnmond. Onze regio is dichtbevolkt met 1,2 miljoen inwoners. De productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen brengen risico’s, zoals explosies, met zich mee. In een dichtbevolkt gebied is het daarom van belang dat er in de ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met effecten van mogelijke incidenten met gevaarlijke stoffen. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft als taak het adviseren over het voorkomen, beperken en bestrijden van dit soort incidenten. De afdeling Veilige Leefomgeving adviseert het bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld gemeenten, de provincie, of ministeries, over de risico’s en over mogelijk te nemen maatregelen die het risico verkleinen.

Klimaatadaptatie
Hoe zorgen we voor een veilige leefomgeving als het klimaat verandert en weersextremen toenemen? Dit vraagstuk draait zowel om de aanpassing aan extremer weer als om veiligheid. Veiligheidsregio’s worden steeds vaker betrokken bij de lokale en regionale stresstesten en risicodialogen. In deze stresstesten worden gekeken naar de kwetsbaarheden van gemeenten rondom vier thema’s: droogte, hitte, wateroverlast, en overstroming. Vervolgens worden hierover gesprekken gevoerd in de risicodialoog, waar dan concrete uitgangspunten en acties geformuleerd worden voor de gemeenten. Het is van belang om aandacht te hebben voor de stappen die gezet kunnen worden om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op de fysieke veiligheid te verminderen. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan hierover adviseren, zowel over de risico's als over mogelijke oplossingen

Energietransitie
Aan de energietransitie (nieuwe of hernieuwbare vormen van energiewinning, -opslag en –transport) zijn veiligheidsrisico’s verbonden, zoals risico’s rond elektrisch rijden/parkeren/laden, waterstof, windturbines en grootschalig gebruik van zonnepanelen, al dan niet in combinatie met Energie Opslag Systemen (EOS). De afdeling VLO wordt graag betrokken in de ontwerpfase indien bij planvorming nieuwe of hernieuwbare energiebronnen worden toegepast.

Accountmanagement
Om zorg te dragen voor een veilige leefomgeving adviseert de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op verschillende thema’s zoals de energietransitie, externe veiligheid en klimaatadaptatie. Door de afdeling VLO zo vroeg mogelijk uit te nodigen bij ontwikkeling van de fysieke leefomgeving kan aan de voorkant de meeste veiligheidswinst worden geborgd. Op deze manier kunnen risico’s worden voorkomen of beperkt. De accountmanagers ondersteunen hierbij de verschillende bevoegde gezagen.

De accountmanagers werken samen met alle teams binnen de VRR die zich bezighouden met advisering op de fysieke leefomgeving, waaronder Industriële Veiligheid, Risicobeheersing, Crisisbeheersing, GHOR en de Brandweer. Deze aanpak zorgt voor een integrale visie en op die manier kunnen wij de bevoegd gezagen het beste adviseren.

Wilt u ook in gesprek met de accountmanager van uw gemeente of provincie, stuur dan een mail naar veilige.leefomgeving@vr-rr.nl, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.