Brandveiligheid


Brand en/of rook kan een groot risico op een evenement vormen. Maatregelen om brand te voorkomen en een goede organisatie van brandveiligheid, als de brand toch ontstaat, zijn van groot belang om de risico’s te beperken. De verplicht gestelde voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn in de evenementenvergunning opgenomen. Je bent als organisator verantwoordelijk dat alle betrokken, inclusief de door jou ingehuurde organisaties/personen, de in de vergunning gestelde (brand)veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’, zie ook https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-08-01

Gebruiksmelding en Algemene Maatregel van Bestuur
Conform de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is een gebruiksmelding benodigd indien onderstaande van toepassing is:

 • In een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;
 • In een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan;
  • Meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of,
  • Meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
 • Een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een tent of tribune) op die plaats die bestemd is voor meer dan 150 personen gelijktijdig.

Bij een bouwsel met een verblijfsruimte die bestemd is voor meer dan 150 personen gelijktijdig dienen de volgende gegevens te worden geleverd:

 • Plattegrond per verblijfsruimte;
 • Beschikbare oppervlaktes (bruto/netto);
 • Opstelling van inventaris;
 • Nooduitgangen incl. bijbehorende breedtes en draairichtingen;
 • Vluchtrouteaanduidingen;
 • Noodverlichting;
 • Brandblusvoorzieningen.

Een ontruimingsplan is verplicht wanneer op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen een gebruiksmelding is vereist.

Voor gebruik van binnen locaties geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het besluit bouwwerken leefomgeving hoofdstuk 6 en/of dat de voorwaarden en het toegestane aantal personen in het bouwwerk gelden volgens de afgegeven gebruiksmelding. Als er geen gebruiksmelding aanwezig is dient de gebruiksmelding 4 weken voor aanvang ingediend te zijn. Een gebruiksmelding wordt conform artikel 6.8 van het besluit bouwwerken leefomgeving ingediend op een door de minister vastgesteld formulier. Deze is te vinden op https://omgevingswet.overheid.nl

Voorbeelden zoals het niet moet

Het aggregaat staat te dicht bij de gevel, dit moet minimaal 5 meter zijn.

Zorg altijd dat je brandblussers gekeurd zijn. Minimaal één keer per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een draagbaar of verrijdbaar blusmiddel(toestel) verricht.

Zorg dat brandkranen rondom 1,8 meter vrij zijn.

Zorg ook dat ondergrondse brandkranen rondom 1,8 meter vrij zijn.

Snoeren moeten afgedekt zijn om struikelen te voorkomen.

De tafel blokkeert een vluchtweg.

De vluchtweg wordt door meerdere objecten geblokkeerd.

De nooduitgang van deze tent wordt versperd door een boom.

Vuurwerk en stage effecten
Het gebruik van Pyrotechnische effecten/CO2 dient te voldoen aan Europees geldende richtlijnen/eisen. Decormaterialen dienen geïmpregneerd te zijn of verwijderd. Voor aanvang dient een test te worden gedaan. Uitvoering en bediening geschiedt door technisch bevoegd personeel. Voor het ontsteken van het vuurwerk tijdens het evenement dient een melding (aanvraag vergunning) te zijn gedaan bij de Provincie en de DCMR. Vuurwerk wordt door een beziger aangevraagd maar een organisator van een evenement moet dit onderdeel ook opnemen in zijn of haar plannen en tekeningen.