Zoeken

Risicobeheersing


De afdeling Risicobeheersing (RB) is gericht op de bevordering van de fysieke veiligheid in de regio Rotterdam-Rijnmond. We doen dat onder meer door een betrouwbare en deskundige partner te zijn voor andere organisaties, op het gebied van risicobeheersing.

Het proces risicobeheersing omvat alle activiteiten die een structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden. Ook het beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid, maken deel uit van het beleidsveld risicobeheersing. De taken van de afdeling RB zijn proactief en preventief van aard. Zij zijn gericht op de veiligheid van de burger, de gebruiker en het repressief personeel.

Waar kunnen we je mee helpen?

ikorganiseereenevenement
brandveiligheid1

Onze teams

De medewerkers van de afdeling zijn verdeeld over zeven teams:

 • Team Beleid, Regie en Expertise Advies en Vergunningverlening (BREAV)
 • Team Beleid, Regie en Expertise Toezicht en Handhaving (BRETH)
 • Team Brandpreventie Rotterdam
 • Team Brandpreventie Rijnmond Noord
 • Team Brandpreventie Rijnmond Zuid
 • Team Evenementen Advisering

De medewerkers Brandpreventie verzorgen advies en vergunningverlening op het gebied van brandveiligheid en voeren binnen hun werkgebied taken uit op het gebied van toezicht en handhaving.

Onze processen

Risicobeheersing valt uiteen in twee hoofdprocessen: het bevorderen van een veilige omgeving en het bevorderen van veilig leven. De afdeling Risicobeheersing heeft de volgende producten:

 • Inventarisatie van risico's van branden, rampen en crises.
 • Advies aan het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises.
 • Instandhouding van de informatievoorziening tussen deze diensten en andere diensten en organisaties betrokken bij de risico- en crisisbeheersing.
 • Advies over evenementenvergunningen.
 • Toezicht op de uitvoering van de evenementenvergunning (schouw en controle).
 • Advies aan gemeenten op het gebied van bluswater en bereikbaarheid.
 • Advies aan gemeenten en provincie ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van de omgevingsvergunning, activiteit bouwen.
 • Advies aan gemeenten en provincie over de omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik en activiteit milieu.
 • Participatie in het toezicht op de omgevingsvergunning.
 • Afgifte van de gebruiksvergunning (gemeentelijke brandbeveiligingsverordening).
 • Afhandeling van gebruiksmeldingen.
 • Advies over en toetsing van brandbeveiligingsinstallaties.
 • Invulling van een toezicht-, handhaving- en controleregime namens het bevoegd gezag op het gebied van brandveiligheid.
 • Risicocommunicatie in de zin van voorlichting en instructie aan bedrijven.
 • Advies op het gebied van externe veiligheid in relatie tot ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld BEVI, BEVB, BEVT).