Handhavingsbeschikkingen: wat zijn dat?


De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) kan aan bedrijven een bedrijfsbrandweeraanwijzing opleggen. In een bedrijfsbrandweeraanwijzing staan de voorschriften en voorwaarden waar het aangewezen bedrijf aan moet voldoen. De VRR controleert of bedrijven zich houden aan de voorschriften en voorwaarden die in de bedrijfsbrandweeraanwijzing zijn opgenomen. Daarnaast controleert de VRR of Seveso-inrichtingen zich houden aan de wettelijke verplichtingen. Als de VRR constateert dat niet wordt voldaan aan de bedrijfsbrandweeraanwijzing of wettelijke verplichtingen, is sprake van een overtreding en treedt de VRR handhavend op. Dat kan bijvoorbeeld door aan het bedrijf een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen. Het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang is een handhavingsbeschikking.

Handhavingsbeschikkingen
Een handhavingsbeschikking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overtreding die is geconstateerd, wordt opgeheven (en opgeheven blijft). Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan hierbij gekozen worden voor een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. In het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid VRR leest u hier meer over.

In een handhavingsbeschikking staat o.a.:

  • Welke overtreding(en) is/zijn geconstateerd;
  • Wanneer de overtreding is geconstateerd;
  • Welke maatregelen een bedrijf moet nemen om de overtreding(en) op te heffen;
  • Binnen welke termijn de overtreding(en) opgeheven moet(en) zijn;
  • Of een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang wordt opgelegd.

Bij een last onder dwangsom staat in de handhavingsbeschikking ook de dwangsom. Dit is het bedrag dat (per dag, week of constatering) wordt verbeurd als de overtreding niet binnen de gegeven termijn wordt opgeheven.

Voornemen en zienswijze
Voordat een handhavingsbeschikking wordt opgelegd moet altijd eerst schriftelijk aan het bedrijf worden medegedeeld dat de VRR een handhavingsbeschikking wil nemen. Deze mededeling heet een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom (of bestuursdwang). Als het bedrijf het hier niet mee eens is kan het bedrijf een zienswijze indienen. Als de VRR daadwerkelijk besluit de handhavingsbeschikking op te leggen moet de VRR de zienswijzen verwerken in het handhavingsbesluit. De VRR kan aan de hand van een zienswijze ook besluiten de handhaving niet door te zetten.

Bezwaar
Het bedrijf kan het niet eens zijn met de handhavingsbeschikking die door de VRR wordt opgelegd. In dat geval kan het bedrijf bezwaar maken bij de bezwarencommissie. Deze commissie brengt, na het horen van het bedrijf en de VRR, advies uit. De VRR moet naar aanleiding van dit advies een besluit nemen (beslissing op bezwaar). Naast het indienen van bezwaar kan het bedrijf aan de rechter vragen de uitvoering van de handhavingsbeschikking tijdelijk op te schorten totdat een beslissing is genomen over het ingediende bezwaar. Dit heet een voorlopige voorziening vragen.

Als de VRR een beslissing op het bezwaar heeft genomen kan het bedrijf hiertegen beroep instellen bij de rechtbank.

Publicatie handhavingsbeschikkingen
In het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid VRR is opgenomen dat de VRR de handhavingsbeschikkingen openbaar maakt door deze te publiceren op de website  van de VRR. Dit doet de VRR omdat zij van mening is dat het openbaar maken van deze beschikkingen bijdraagt aan een transparant beeld voor de omgeving en de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven versterkt.

Wat publiceert de VRR en wanneer?
Omdat bij de openbaarmaking rekening moet worden gehouden met bezwaar tegen de handhavingsbeschikking, publiceert de VRR de tekst van een handhavingsbeschikking niet direct na het opleggen.

  • Als een bedrijf bezwaar heeft gemaakt tegen de handhavingsbeschikking dan wordt de tekst van het handhavingsbesluit pas gepubliceerd na de beslissing over het bezwaar tegen deze handhavingsbeschikking.
  • Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het handhavingsbesluit ervan dan publiceert de VRR de beschikkingen nadat de termijn voor het indienen van een bezwaar is verstreken.

Afhankelijk van de omstandigheden kan worden besloten om af te wijken van hetgeen hierboven is beschreven.

Klik hier voor de gepubliceerde handhavingsbeschikkingen.

Klik hier voor het handhavingsbeleid van de VRR.