Zoeken

Plannen, procedures en protocollen


Voor de hulpverlening tijdens incidenten worden diverse plannen, procedures en protocollen opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met alle operationele diensten die mogelijk bij een incident betrokken kunnen zijn.

Multi-disciplinaire plannen worden onder verantwoordelijkheid van de afdeling crisisbeheersing opgesteld, zoals het Regionaal Crisisplan, de GRIP-regeling en Rampbestrijdingsplannen. De GHOR verzorgt dan het geneeskundig aspect in deze plannen.

Behalve deze multi-disciplinaire plannen worden door de GHOR ook specifieke plannen opgegesteld voor de witte kolom, zoals Handreiking Decontaminatie, Schuilen of Ontruimen en Incidentbestrijdingssplan infectieziekten.

Schuilen of Ontruimen/Evacueren (SOE)

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen kan een ontsnapte stof zich tot kilometers benedenwinds van de bron verspreiden en daar schade veroorzaken. Dit betreft voornamelijk schade voor de gezondheid van de bevolking. De GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft in nauwe samenwerking met brandweer, politie, ministeries en kennisinstituten het landelijk protocol ‘Schuilen of ontruimen/evacueren bij incidenten met gevaarlijke stoffen' opgesteld.

Download de folder Schuilen of Ontruimen

Handreiking Decontaminatie

Wanneer zich in de regio Rotterdam-Rijnmond een ongeval heeft voorgedaan waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, wordt de GHOR ingeschakeld om de mate van gevaar voor de volksgezondheid te bepalen. Het kan voorkomen dat personen besmet zijn geraakt met de gevaarlijke stof. In die gevallen zal de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) samen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer een beslissing nemen over al dan niet decontamineren (ontsmetten). De GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft in nauwe samenwerking met brandweer, politie, ministeries en kennisinstituten de landelijk leidraad Decontaminatie opgesteld. Hierin is uitgewerkt op welke wijze en door wie de ontsmetting kan worden uitgevoerd.

Download de folder Decontaminatie.

Incidentbestrijdingsplan-infectieziekten

In samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond is het Incidentenbestrijdingsplan-infectieziekten (Ibp-i) opgesteld. Dit vervangt het Rampenbestrijdingsplan Infectieziekten.


GHOR

Voor meer informatie over de diverse plannen kunt u contact opnemen met het secretariaat Risico- & Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

088 877 9908 of secretariaatSRC@vr-rr.nl