Zoeken

Webinar TWM


Met de invoeringsdatum per 1 december 2020 is de crisisorganisatie VRR gereed om uitvoering te geven aan de wettelijke vereisten uit de Twm waarvoor we gesteld staan. Met de invoering van de Twm krijgt de voorzitter een belangrijke rol in informatiemanagement ten behoeve van de regionale rol bestrijding infectieziekte A, Covid-19.

De eisen waaraan de informatieverstrekking van de burgemeesters via de voorzitter naar de minister Vws (plicht art. 58s Wpg) toe is ingeregeld via het actiecentrum Bevolkingszorg (actie-Bz@vr-rr.nl).

De gemeenten zullen via de coördinatie van de coördinerend gemeentesecretaris (CAGEM) zorgdragen voor juiste informatiestroom vanuit de gemeenten naar het ROT/RBT.

Ook zijn er nadere afspraken gemaakt die zijn gaan gelden voor crisiscommunicatie na inwerkingtreding Twm. De voorzitter is en blijft verantwoordelijk voor communicatie over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van de epidemie aan de bevolking en de bij de crisisbeheersing betrokkenen (art.7 Wvr).

Met de Twm verandert een deel met de bevoegdheidsverschuiving. Voor de praktische uitvoerbaarheid is Viadesk ingericht om vanuit de regio de communicatie te stroomlijnen die lokale communicatiemedewerkers van de gemeenten kunnen hanteren.

In het Regionaal Beleidsteam is het proces geborgd van eenvormigheid t.a.v. de GGD-advisering bij ontheffingsverlening van burgemeesters na invoering Twm.

Naast het technisch inregelen van processen wordt er ook aandacht besteed aan kennisoverdracht/bijscholing en wordt er ondersteuning (juridisch en communicatief) geboden aan gemeenten.

Tot slot zijn we vol continue bezig de interne crisisorganisatie, onze ketenpartners en de bewoners van onze veiligheidsregio van de benodigde informatie rondom de crisis te voorzien. Zo werken we met een constante update van de website (https://www.rijnmondveilig.nl/) en werken we met name tussen partners samen via viadesk.

Beleidskader VRR TWM

Beleidskader VRR Tijdelijke wet maatregelen COVID-19_201124

bijlage beleidskader - bevoegdheden voor en na Twm (002)

Handelingskader VRR TWM

Handelingskader Twm d.d. 17 december 2020

Stroomschema ontheffingen

Stroomschema ontheffingen TWM v3

Avondklok

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4191.html

VNG webinar

https://vng.nl/artikelen/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19

Impression Reports

De Voorzitter VRR is wettelijk verplicht om ook tussentijds verantwoording af te leggen aan gemeenteraden in de regio. De rapporten beschrijven het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die zijn genomen in deze periode.

First impression report
Coronabestrijding in Rotterdam-Rijnmond: een eerste terugblik - Website VRR (vr-rr.nl)

Second impression report
https://www.rijnmondveilig.nl/corona/second-impression-report/

Third impression report
https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/verantwoording-coronacrisis-van-de-voorzitter-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond/

Rijnmondveilig

www.rijnmondveilig.nl

Vragen?

Mail je vragen naar jz-procedures@vr-rr.nl.