Zoeken

Dienstverleningsovereenkomst Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Gepubliceerd op 15 januari 2024

Onlangs hebben de directeuren Publieke Gezondheid van de vier GGD’en in Zuid-Holland de nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor de functie van Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ondertekend. Deze overeenkomst is een samenwerking tussen de GGD-en van  Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond en de GHOR van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Wat doet een GAGS?

Als er bij incidenten of crises gevaarlijke stoffen vrijkomen, wordt de GAGS ingezet om advies te geven welk risico er is voor de gezondheid van inwoners.. Ook geeft de GAGS advies aan ambulancepersoneel en de ziekenhuizen over hoe om te gaan met patiënten die zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. In de provincie Zuid-Holland werken de GAGS vanuit één GAGS-pool, die bestaat uit medewerkers van de GHOR en de GGD. De pool wordt gecoördineerd door GHOR Rotterdam-Rijnmond.

Ondertekening door Directeuren Publieke Gezondheid

De reden dat de ondertekening door de directeuren Publieke Gezondheid (tevens directeuren GGD) plaatsvindt is omdat het adviseren over de gezondheidskundige gevolgen van gevaarlijke stoffen is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid, waarbij de GGD als organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering. In de praktijk wordt de GAGS veelal ingezet bij  grootschalige of complexe incidenten met gevaarlijke stoffen die een (potentieel) gevaar zijn voor de gezondheid van hulpverleners, patiënten en inwoners. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) is verantwoordelijk is voor de coördinatie van deze opgeschaalde zorgtaken. De vier regio’s dragen ieder voor 1/4e deel bij aan de GAGS-dienstverlening en worden ook in de gelegenheid gesteld om zelf personele capaciteit te leveren voor de GAGS-pool.

Nieuwe werkafspraken

De afgelopen maanden hebben collega’s van de vier GGD’en en de vier GHOR-bureaus samen de werkafspraken van de GAGS-pool geëvalueerd en aangepast. Dit heeft geleid tot aangepaste werkafspraken in het organisatieplan van de GAGS-dienstverlening en een nieuwe dienstverleningsovereenkomst waar we gezamenlijk in de provincie Zuid-Holland weer jaren mee verder kunnen. Daarnaast is afgesproken dat er minimaal twee keer per jaar een evaluatie met alle betrokkenen plaatsvindt.

Ondertekening GAGS site