Zoeken

SAMEN artikel: Veilige Leefomgeving, een nieuwe afdeling met hoge ambitie

Gepubliceerd op 22 februari 2023

De afdeling Veilige Leefomgeving (VLO) draait sinds maart dit jaar. Hoofd van de afdeling is Kiki Capello. Zij vertelt graag waarom de komst van de afdeling nodig is. Kiki is geen groentje, zij werkt zo’n zeventien jaar bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en bekleedt naast haar huidige functie nog een aantal piketfuncties, waaronder die van regionaal operationeel leider. Daarnaast weet Kiki als moeder van vier kinderen wat aanpakken is en stroopt haar mouwen graag op voor een uitdaging.

Tekst Joan van Winsen| Beeld Lennaert Ruinen

Kiki vertelt hoe de afdeling tot stand is gekomen en waarin deze voorziet: “De reden voor een nieuwe afdeling VLO is een combinatie van factoren. Zo is er sprake van maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie, vergrijzing en klimaatadaptatie. Deze ontwikkelingen hebben effect op de fysieke veiligheid. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing wil de Veiligheidsregio in een vroeg stadium meedenken om risico’s op onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. En als zich toch een incident voordoet, willen we ervoor zorgen dan het incident beperkt wordt.

Ons doel is zo vroeg mogelijk bij een ontwikkeling betrokken zijn. Daar is vaak de meeste veiligheidswinst te behalen en kunnen we adviseren gericht op maatwerk. Wij willen de bevoegde gezagen ondersteunen in de realisatie van hun ruimtelijke ambities en samen met hen en andere belanghebbenden ervoor zorgen dat dit op een veilige manier wordt gerealiseerd.

RUIMTELIJK DOMEIN
Een Veilige Leefomgeving is een omgeving waar inwoners veilig kunnen wonen, werken, reizen en recreëren en onze hulpverleners effectief en veilig kunnen werken. “Daarnaast”, stelt Kiki, “kijken we in het ruimtelijk domein naar zaken die samenhangen met fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld: of tijdens een incident de continuïteit van de samenleving in gevaar komt en er effectieve hulpverlening mogelijk is. Tijdens de ontwerpfase kan de VRR meedenken over vragen als: kan de brandweer makkelijk het terrein op om een brand te blussen? En: hoe realiseren we vlucht- of schuilmogelijkheden? Als we constateren dat een of meer indicatoren niet optimaal zijn, gaan we na wat dit kan betekenen en adviseren we welke maatregelen genomen kunnen worden.”

OMGEVINGSWET
De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de veiligheidsregio’s. Ziet Kiki kansen bij de komst van de nieuwe Omgevingswet? “Zeker. Er komt meer ruimte voor maatwerk, lokale ideeën en het ontwikkelen van initiatieven. Dit vraagt afstemming met alle partijen die daar belang bij hebben. Ons belang is fysieke veiligheid voor inwoners en hulpverleners. Wij zijn expert op het gebied van fysieke veiligheid. Niet alleen vanuit onze wettelijke taken, maar ook doordat wij actief zijn op alle schakels binnen die veiligheidsketen – zowel op risicobeheersing als repressie. Ook sluiten we aan bij instrumenten van de Omgevingswet om het belang van fysieke veiligheid te borgen.”

AMBITIE
De ambitie van de nieuwe afdeling is hoog. Kiki: “We moeten goed aansluiten bij de buitenwereld. We hebben daarbij gekeken hoe andere organisaties, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR en politie, dat doen.

Een gemeente mag van ons verwachten dat zij niet hoeven te ‘shoppen’ langs afdelingen en specialismes voor een advies. Zij weten vaak niet eens welke afdeling bij de VRR zij waarvoor nodig hebben. De komst van accountmanagers zorgt ervoor dat mensen voortaan maar één contactpersoon hebben. Dat vraagt om zichtbaarheid en dat vergt een andere werkwijze en nieuwe competenties van medewerkers.

Voor onze afdeling is een faciliterende regierol weggelegd. Binnen de veiligheidsregio en het domein risicobeheersing zijn er verschillende specialismen.

Bij een initiatief kan het zomaar zijn dat meerdere specialismen adviseren. Dat willen we graag integraal, dus met meerdere specialismen tegelijk, in afstemming doen. Wij brengen in kaart wie betrokken moet worden, welk specialisme waar moet aansluiten en wat de termijnen daarvoor zijn.

Naast fysieke veiligheid borgen in het ruimtelijke domein en zorgen voor samenhang en integrale advisering hebben we als afdeling ook een aantal specialismen waar we zelf op adviseren. Naast de klassieke advisering op externe veiligheid (gevaarlijke stoffen) met effecten op de omgeving, adviseren we ook op luchtvaartveiligheid en klimaatadaptatie.”

DE BOER OP
Het opzetten van een nieuwe afdeling was een uitdaging, vertelt Kiki tot slot. “Gelukkig doe je dit ook niet in je eentje. We zijn met een hele club de boer op gegaan. Met gemeenten en interne afdelingen gaan praten. Hoe zien jullie die samenwerking? Wat is daarvoor nodig? Waar moet de samenwerking aan voldoen? Wat mogen zij verwachten?

Voor mij persoonlijk was het volmondig ‘ja’ op het inrichtingsplan vanuit de directieraad echt een succesmoment. Wij gingen eind 2020 van start met kwartiermaken, hebben ons gevormd ten tijde van corona. Dat is behoorlijk lastig geweest, zeker als het gaat om de contacten naar buiten toe. Ik ben er trots op hoe wij dat samen hebben gedaan en waar we nu staan. Het zijn tenslotte de mensen die het doen."