GAGS


De Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS) maakt onderdeel uit van de GHOR en is in geval van incidenten en rampen beschikbaar om te adviseren als er een mogelijkheid is dat mensen daadwerkelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of de kans daarop bestaat. De GAGS heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en over de beoordeling daarvan in concrete acute situaties.

De GAGS wordt ook vroegtijdig betrokken als de indruk bestaat dat er mogelijk een acute situatie dreigt, bijvoorbeeld in geval de ambulancedienst betrokken is bij een individueel geval van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De GAGS adviseert over operationele maatregelen en follow-up, na beoordeling van het (collectieve) risico- en letselbeeld. De advisering vindt mede plaats op grond van het medisch beeld van de letselslachtoffers, echter zonder in de diagnostische en therapeutische bevoegdheden van de medicus practicus te treden. De advisering is daarbij gericht op alle direct getroffenen en andere betrokkenen. Dit zijn niet alleen de burgers, maar ook hulpverleners die betrokken zijn bij de redding en het behandelen van slachtoffers. het kan dan gaan om hulpverleners ter plaatse, maar bijvoorbeeld ook huisartsen en personeel in ziekenhuizen partners in de "witte keten"). naast advies, gericht op handelingsperspectief, richt het advies zich tegelijkertijd ook op de communicatie richting bestuur en beleid (burgemeester) en de media met oog op bestuurlijk afbreukrisico.

De GAGS is niet alleen beschikbaar voor onze eigen regio, maar ook voor de regio's Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden.

Download de GHOR-folder 'Gevaarlijke stoffen'.

Download de GHOR-folder 'Risicobeoordeling'.

Voor meer informatie over de GAGS kunt u contact opnemen met het secretariaat Risico- & Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

088 877 9908 of secretariaatSRC@vr-rr.nl


GHOR